Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / WDŻ / klasa V

klasa V

Organizacja zajęć

Kto prowadzi zajęcia?

Eliza Kamzelak (nauczycielka języka polskiego oraz wychowania do życia w rodzinie).

Jak wygląda organizacja zajęć?

I semestr w klasie V, nie mniej niż 14 godzin w semestrze (1 godzina w tygodniu) w tym 9 lekcji z całą klasą i 5 z podziałem na grupy (dziewczyny – chłopcy).

Kiedy odbywają się lekcje WDŻ?

Raz w tygodniu, zawsze przed pierwszą lub po ostatniej lekcji danego dnia. W trakcie zajęć z podziałem na grupy co dwa tygodnie (w jednym tygodniu dziewczyny, w drugim chłopcy).

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe?

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie to zajęcia pozalekcyjne, w związku z tym nie są obowiązkowe, uczeń nie musi w nich uczestniczyć. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach, zostaje to odnotowane na świadectwie szkolnym.

W jaki sposób zadeklarować chęć uczestnictwa ucznia w zajęciach lub rezygnację z nich?

Rozporządzenie mówi, że uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice złożą pisemną rezygnację z udziału w nich.

W treści deklaracji, którą Państwo otrzymają (deklaracja znajduje się również poniżej tabeli) należy zaznaczyć właściwy wybór wpisując znak X w odpowiedni kwadrat („wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”).

Deklaracja jest również informacją zwrotną, że rodzice zapoznali się z informacjami dotyczącymi zajęć WDŻ i świadomie podjęli decyzję o udziale dziecka w zajęciach.

Do kiedy należy oddać deklarację?

Deklarację należy wypełnić i zwrócić najpóźniej do dnia 8.09.2017 r.

Uczeń, który nie przyniesie rezygnacji z lekcji WDŻ zostanie automatycznie wpisany na listę uczestników tych zajęć.

Czy z tego przedmiotu są oceny?

Uczniowie na zajęciach nie otrzymują ocen z przedmiotu, natomiast zachowanie podlega ocenie punktowej jak na każdej innej lekcji.

Czy potrzebny jest podręcznik i zeszyt?

Uczniowie nie muszą kupować podręczników, obowiązkowo powinni mieć zeszyt (16-32 kartki).

Z jakiego programu nauczania korzysta nauczyciel?

  1. Program nauczania - Król T. , „W drodze ku dorosłości. Program dla klasy 5-6 szkoły podstawowej”.

 

Tematyka:

1. O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań

2. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny

3. Jak budować wspólnotę rodzinną, czyli o funkcji kulturowej, rekreacyjno-towarzyskiej oraz integracyjno-kontrolnej

4. Nie jesteście sami, czyli o funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej rodziny

5. Kiedy dom jest przystanią, czyli o funkcji psychiczno-uczuciowej, wychowawczej oraz samowychowaniu

6. Gdzie szukać pomocy, gdy zdarzają się problemy?

7. Kobiecość i męskość

8. Dojrzewanie, czyli u progu dorosłości

9. Raz euforia, a raz smutek, czyli o chwiejności emocjonalnej nastolatków

10. Już się zmieniam, staję się kobietą (dla grupy dziewcząt)

11. Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną (dla grupy chłopców)

12. Żeński układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)

13. Męski układ rozrodczy (dla grupy chłopców)

14. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez dziewczęta (dla grupy dziewcząt)

15. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez chłopców (dla grupy chłopców)

16. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)

17. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)

18. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy dziewcząt)

19. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy chłopców) 

 

Treści:

Program realizuje treści dotyczące:

• funkcji rodziny i ról rodzinnych,

• zmian psychofizycznych adolescenta,

• rozwoju człowieka i szacunku dla życia,

• komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej,

• budowania relacji koleżeńskich i przyjacielskich,

• współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

 

Cele:

Uczeń potrafi: • zwerbalizować swoje oczekiwania wobec zajęć WdŻwR, • formułować kontrakt dotyczący podstawowych zasad pracy na lekcjach WdŻwR, • nazwać podstawowe funkcje rodziny. postawy

Uczeń uświadomi sobie: • potrzebę zajęć prorodzinnych w nauczaniu szkolnym, • konieczność dostosowania się do wspólnie ustalonych zasad pracy na lekcjach WdŻwR.

Uczeń pozna: • istotę funkcji prokreacyjnej rodziny i jej znaczenie dla zastępowalności pokoleń, • złożoność funkcji ekonomicznej rodziny (praca w gospodarstwie domowym, praca zarobkowa, praca opiekuńcza itp.).

Uczeń potrafi: • dostrzec wysiłek rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, • docenić pracę rodziców, dziadków, rodzeństwa, • włączyć się w rodzinne dawanie, pomoc itp.

Uczeń uświadomi sobie: • istotę i sposób okazywania wdzięczności rodzicom za dar życia, opiekę, troskę, miłość, • potrzebę doskonalenia umiejętności wykonywania prostych czynności w gospodarstwie domowym i włączenia się w budowanie rodzinnej wspólnoty.

Uczeń pozna: • zadania rodziny w zakresie funkcji kulturowej, • potrzebę realizacji funkcji rekreacyjno-towarzyskiej i podtrzymania więzi z bliższą i dalszą rodziną, • przejawy rodzicielskiej troski o dzieci w realizacji funkcji integracyjno- -kontrolnej.

Uczeń potrafi: • współuczestniczyć w dobrze zaplanowanym wypoczynku, rodzinnej rekreacji i poznawaniu dóbr kultury narodowej, • dostrzec potrzebę uzgadniania z rodzicami sposobów spędzania czasu wolnego poza rodziną.

Uczeń uświadomi sobie: • istotę rodzinnej miłości i satysfakcji z przygotowanych własnoręcznie upominków, • walory czynnego odpoczynku; chęć poznawania dorobku kulturowego małej i dużej Ojczyzny.

Uczeń pozna: • znaczenie funkcji opiekuńczej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w opiece nad najsłabszymi: dziećmi i ludźmi w podeszłym wieku, • najważniejsze potrzeby w rodzinie: miłości i akceptacji najbliższych, • istotę funkcji socjalizacyjnej rodziny. umiejętności Uczeń potrafi: • docenić wysiłek i starania rodziców w roli opiekunów, • rozwijać umiejętności nawiązywania relacji z szerszym kręgiem ludzi, tj. poza rodziną.

Uczeń uświadomi sobie: • potrzebę okazywania wdzięczności rodzicom za ich trud związany z opieką nad dziećmi, • rolę empatii, altruizmu wobec innych, • istotę samowychowania i rozwoju społecznego.

Uczeń: • zda sobie sprawę z odpowiedzialnej roli rodziców jako opiekunów, • dostrzeże troskę i miłość rodziców, • dowie się, że rodzina spełnia również funkcję opiekuńczą i socjalizacyjną.

Uczeń pozna: • potrzebę rodzinnej rozmowy w celu uniknięcia błędów, życiowych porażek, rozczarowań itp., • „cegiełki” budowli zwanej domem, czyli wartości takie jak: prawdomówność, szczerość, empatia, altruizm itd., • istotę i potrzebę samowychowania. Umiejętności.

 Uczeń potrafi: • wzbudzić refleksję nad swoim zachowaniem w rodzinie, i poza nią, • zachowywać się uprzejmie, taktownie wobec innych, • rozróżnić zachowania naganne od nienagannych.

Uczeń uświadomi sobie: • potrzebę podjęcia samowychowania i samorozwoju, • satysfakcję, jakiej doznajemy podczas podejmowania właściwych decyzji i odpowiedzialnych wyborów, • rolę wartości – „cegiełek”, które tworzą budowlę zwaną domem.

Uczeń: • doceni rodzinę jako miejsce wzajemnej troski, współodpowiedzialności za rozwój jej członków, partnerstwa, wymiany poglądów i uczuć, poczucia bezpieczeństwa, wspólnego rozwiązywania problemów, więzi i wsparcia, • zmobilizuje się do podjęcia procesu samowychowania poprzez refleksję o sobie i kształtowania umiejętności kierowania sobą, • zastanowi się, kto może być dla niego prawdziwym autorytetem.

Uczeń pozna: • sytuacje życiowe, które utrudniają harmonijne życie rodzinne, • nazwy instytucji, do których może się zwrócić ze swoim problemem, • numery telefonów, dzięki którym może otrzymać poradę.

Uczeń potrafi: • określić (nazwać) problem, który go niepokoi, • nawiązać kontakt z osobą z bliższego lub dalszego otoczenia, aby otrzymać stosowną pomoc, • znaleźć instytucje (telefony, adresy mailowe), do których może z pełnym zaufaniem zwrócić się o pomoc.

Uczeń uświadomi sobie, że: • nie ma sytuacji beznadziejnych; zawsze znajdą się ludzie dobrej woli, którzy pomogą w razie potrzeby, • nie można czuć się gorszym, mniej wartościowym człowiekiem, nawet jeśli najbliżsi sprawią zawód, • rozwiązanie wielu problemów zależy także od jego/jej inicjatywy.

 Uczeń: • przekona się, że trudne sytuacje rodzinne są coraz powszechniejsze, a dzieci muszą umieć się w nich odnaleźć, • dowie się, w jaki sposób i u kogo można szukać pomocy, • nabierze odwagi, aby dzielić się swoimi trudnościami i problemami z osobami bliskimi lub instytucjami przyjaznymi dziecku.

Uczeń potrafi: • określić odrębność biologiczną, psychiczną, społeczną kobiecości i męsko- ści, • dostrzec stereotypy związane z płciowością człowieka.

Uczeń uświadomi sobie: • że niekoniecznie on i ona muszą występować w różnych rolach, • że istotne jest wzajemne uzupełnianie się płci i wymiana ról związanych z płciowością.

Uczeń: • dowie się, że różnice płciowe i różne role życiowe kobiety i mężczyzny są równoprawne i równorzędne oraz komplementarne. • uświadomi sobie, że wskutek zmian cywilizacyjnych podział ról na męskie i kobiece uległ przeobrażeniom.

Uczeń potrafi: • scharakteryzować poszczególne rodzaje dojrzałości, • dostrzec i omówić różnice natury fizycznej, psychicznej i społecznej okresu dzieciństwa, dojrzewania i dorosłości, • zrozumieć zachodzące przemiany charakterystyczne dla okresu dojrzewania.

Uczeń uświadomi sobie: • potrzebę pracy nad sobą, aby osiągnąć dojrzałość psychiczną i społeczną, • że rozpoczyna się w jego życiu okres świadomego dokonywania wyborów i wypracowania własnego systemu wartości.

Uczeń: • potrafi nazwać i scharakteryzować rodzaje dojrzewania oraz zrozumieć przejawy dojrzewania, • dostrzeże potrzebę wypracowania własnego systemu wartości, by móc dokonywać samodzielnie właściwych wyborów.

Uczeń pozna: • przyczyny huśtawki nastrojów nastolatek/nastolatków, • sposoby łagodzenia młodzieńczej drażliwości, niepohamowania, czasem agresywności, • zorientuje się, że dziewczęta w nieco inny sposób manifestują swoją emocjonalność niż chłopcy.

Uczeń potrafi: • dostrzec biegunowość reakcji młodych ludzi, • zrozumieć, dlaczego nierzadko dochodzi do konfliktów międzypokoleniowych, • zmobilizuje się do samokontroli swoich zachowań.

Uczeń uświadomi sobie: • potrzebę krytycznego spojrzenia na swoje zachowanie wobec kolegów/kole- żanek, rodzeństwa oraz nauczycieli i rodziców, • istotną rolę i potrzebę samoopanowania i samowychowania.

Uczeń: • wzbudzi refleksję o niepokojących otoczenie, zachowaniach nastolatków, np. bunt, drażliwość, wybuchowość, konfliktowość, • zmobilizuje się do samokontroli i pracy nad sobą, • zda sobie sprawę z tego, że problemy wieku młodzieńczego przemijają.

Uczennica pozna: • rolę mózgu, przysadki mózgowej i hormonów w okresie dojrzewania, • istotę popędu seksualnego i jego związek w dorosłym życiu z miłością i prokreacją, • charakterystyczne przemiany zachodzące w organizmie dziewczynki w okresie dojrzewania, • zmiany zachodzące w okresie dojrzewania u chłopców.

Uczennica potrafi: • przyjąć i zaakceptować procesy fizyczne zachodzące u adolescentki, • zrozumieć, że każdy organizm ma swój indywidualny rytm dojrzewania.

Uczennica uświadomi sobie, że: • niektóre cechy osobnicze (np. wzrost, wielkość biustu, kobiece kształty) są dziedziczne, nie mamy wpływu na ich wygląd i proporcje, • z rozpoczęciem miesiączkowania w jej organizmie rozpoczął się rytm dni płodnych i niepłodnych; istnieje więc (gdyby doszło do współżycia seksualnego) możliwość zajścia w ciążę.

Uczennica: • dowie się o ramach czasowych pokwitania u dziewcząt i u chłopców. • pozna charakterystyczne zmiany, które zachodzą w organizmie nastolatki, • rozumie, że jej organizm przygotowuje się do przyszłej roli matki (fazy cyklu: płodności i niepłodności), • zda sobie sprawę z tego, że dziewczynka, która już miesiączkuje, może zajść w ciążę, gdyby doszło do współżycia seksualnego.

Uczeń pozna: • rolę mózgu, przysadki mózgowej i hormonów w okresie dojrzewania, • istotę popędu seksualnego i jego związek w dorosłym życiu z miłością i prokreacją, • charakterystyczne przemiany okresu dojrzewania zachodzące w organizmie chłopca, • typowe zmiany okresu dojrzewania u dziewcząt.

Uczeń potrafi: • spokojnie przyjąć i zaakceptować procesy fizyczne zachodzące u adolescenta, • zrozumieć, że każdy organizm ma swój indywidualny rytm dojrzewania.

 Uczeń uświadomi sobie, że: • niektóre osobnicze cechy (np. wzrost, sylwetka) są dziedziczne, nie mamy wpływu na ich wygląd i proporcje, • wytwarzanie plemników w jądrach mężczyzny objawia się tzw. mokrymi snami, czyli zmazami nocnymi; trzeba to zjawisko zaakceptować.

Uczennica pozna: • budowę układu rozrodczego kobiety, • budowę układu rozrodczego mężczyzny, • funkcjonowanie układu rozrodczego dojrzewającej dziewczyny, • funkcjonowanie układu rozrodczego dojrzewającego chłopca.

Uczennica potrafi: • opisać budowę i funkcjonowanie układu płciowego kobiety, • opisać budowę i funkcjonowanie układu płciowego mężczyzny, • wyjaśnić proces poczęcia dziecka.

Uczennica uświadomi sobie, że: • z chwilą zapłodnienia rozpoczyna się życie nowego człowieka, • współżycie seksualne wiąże się z możliwością poczęcia dziecka.

Uczeń pozna: • budowę układu rozrodczego mężczyzny, • budowę układu rozrodczego kobiety, • funkcjonowanie układu płciowego dojrzewającego chłopca, • podstawowe informacje dot. funkcjonowania układu płciowego dziewczyny, • warunki, w których może dojść do zapłodnienia i rozwoju życia nowego człowieka (ciąża).

Uczeń potrafi: • opisać budowę i funkcjonowanie układu płciowego mężczyzny, • opisać budowę i funkcjonowanie układu płciowego kobiety, • wyjaśnić proces poczęcia dziecka.

Uczeń uświadomi sobie, że: • z chwilą zapłodnienia rozpoczyna się życie nowego człowieka, • współżycie seksualne wiąże się z możliwością poczęcia dziecka.

Uczennica pozna: • szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem organizmu dojrzewającej dziewczynki, • podstawowe zasady związane z higieną dojrzewania, • sytuacje, w których powinna zgłosić się do lekarza (ginekologa), • informacje związane z funkcjonowaniem organizmu adolescenta.

Uczennica potrafi: • zadawać pytania dotyczące okresu adolescencji – zmian zachodzących w organizmie dziewcząt i chłopców, • porozmawiać z rodzicami nt. okresu pokwitania, • zadbać o właściwą higienę swojego ciała.

Uczennica uświadomi sobie: • potrzebę wykształcenia odpowiedzialności za swoje zdrowie, • konieczność higienicznego trybu życia.

Uczeń pozna: • szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem organizmu dojrzewającego chłopca, • sytuacje, w których powinien zasięgnąć porady lekarza – specjalisty, • podstawowe zasady związane z higieną swojego ciała, • informacje związane z funkcjonowaniem organizmu dojrzewającej dziewczyny.

Uczeń potrafi: • zadawać pytania dotyczące okresu adolescencji – zmian zachodzących w organizmie chłopców i dziewcząt, • porozmawiać z rodzicami nt. dojrzewania, • zadbać o właściwą higienę swojego ciała.

Uczeń uświadomi sobie: • potrzebę wykształcenia odpowiedzialności za swoje zdrowie, m.in. przez zdobycie niezbędnej wiedzy anatomiczno-fizjologicznej układu płciowego i jego funkcjonowania, • konieczność higienicznego trybu życia.

Uczennica pozna: • fazy rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, • uwarunkowania zdrowotne i higieniczne, jakich matka powinna przestrzegać w czasie ciąży, • podstawowe informacje dot. porodu i naturalnego karmienia.

Uczennica potrafi: • określić początek życia człowieka, • opisać rozwój dziecka od poczęcia do narodzin, • wymienić zasady higienicznego trybu życia matki oczekującej dziecka.

Uczennica uświadomi sobie: • wartość życia ludzkiego od poczęcia, • potrzebę otaczania troską i miłością mamy oczekującej dziecka, • gotowość pomocy rodzicom w sytuacji powrotu mamy ze szpitala i przyjęcia brata, siostry do rodziny.

Uczeń pozna: • fazy rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, • uwarunkowania zdrowotne i higieniczne, jakich matka powinna przestrzegać w czasie ciąży, • podstawowe informacje dotyczące porodu i naturalnego karmienia.

Uczeń potrafi: • określić początek życia człowieka, • opisać rozwój dziecka od poczęcia do narodzin, • wymienić zasady higienicznego trybu życia matki oczekującej dziecka.

Uczeń uświadomi sobie: • wartość życia ludzkiego od poczęcia, • potrzebę otaczania troską i miłością mamy oczekującej dziecka, • gotowość pomocy rodzicom w sytuacji powrotu mamy ze szpitala i przyjęcia brata, siostry do rodziny.

Uczennica pozna: • pojęcie i znaczenie intymności, • prawo człowieka do intymności i nietykalności osobistej, • sytuacje, w których intymność nie jest zastrzeżona i sytuacje, w których jest zastrzeżona, • potrzebę nieufności i dystansu wobec obcych ludzi.

Uczennica potrafi: • rozróżnić kontakty społeczne, które wymagają różnych stopni bliskości fizycznej, • uzasadnić potrzebę zachowania intymności i nietykalności osobistej.

Uczennica uświadomi sobie: • wartość zachowania intymności, • istotę godności człowieka, szczególnie w sytuacjach intymnych.

Uczeń pozna: • pojęcie i znaczenie intymności, • prawo człowieka do intymności i nietykalności osobistej, • sytuacje, w których intymność nie jest zastrzeżona oraz sytuacje, w których jest zastrzeżona, • potrzebę nieufności i dystansu wobec obcych ludzi.

Uczeń potrafi: • rozróżnić kontakty społeczne, które wymagają różnych stopni bliskości fizycznej, • uzasadnić potrzebę zachowania intymności i nietykalności osobistej.

Uczeń uświadomi sobie: • wartość zachowania intymności, • istotę godności człowieka, szczególnie w sytuacjach intymnych.

Autor: Eliza Kamzelak

Galeria

Powiększ zdjęcie

Ilosc zapytan : 173