Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rada Rodziców / Regulamin

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców.

2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

2. Kadencja Rady trwa rok.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

5. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

6. O sposobie głosowania decyduje przewodniczący. Głosowanie jest ważne, o ile bierze udział co najmniej połowa członków Rady.

7. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

8. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków.

§ 3

1. Rada dokumentuje zebrania w formie protokołu lub uchwał w formie odrębnych dokumentów.

2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

a. numer, datę i miejsce zebrania,

b. stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum) ,

c. listę obecnych członków Rady,

d. zatwierdzony porządek obrad,

e. przebieg obrad, streszczenie wystąpień, dyskusji i wniosków,

f. podpis Przewodniczącego.

3. Dokumentacja Rady jest przechowywana w sekretariacie szkoły.

 

II. Podejmowanie uchwał

§ 4

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów (to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”, pomijane są głosy „wstrzymujące się”).

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady.

3. Quorum wymagana dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi co najmniej 50% członków Rady – w pierwszym terminie zebrania i co najmniej 20% członków Rady w drugim terminie.

4. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 5

1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

III. Cele i zadania Rady

§ 6

1. Rada służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w procesie nauczania, opieki i wychowania.

2. Celem Rady jest reprezentowanie rodziców oraz podejmowanie w ich imieniu działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki.

 

IV. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 7

1. Członkowie Rady mają prawo do:

dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo- opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,

do wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

do udziału w głosowaniach (na równych prawach) dotyczących wszystkich decyzji.

 

§ 8

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

 

V. Zarząd Rady Rodziców

§ 9

1. Zarząd składa się z czterech osób wybranych w tajnych wyborach spośród członków Rady na pierwszym zebraniu Rady w nowym roku szkolnym. Zarząd składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców i skarbnika.

2. Zarząd wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami a w szczególności: pomaga w przygotowaniu porządku zebrania i projektów uchwał Rady oraz sporządza uchwały Rady.

3. Uchwałę w sprawie wyznaczenia przez Zarząd przedstawicieli rodziców do pracy w innych ogniwach Przewodniczący przedstawia Radzie do akceptacji na najbliższym zebraniu Rady. W razie odmowy akceptacji, przedstawicieli wyznacza Rada.

4. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

5. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności oraz udziela mu wszelkiej pomocy i wsparcia.

6. Skarbnik Rady odpowiada za odprowadzenie funduszy na konto bankowe i prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. Skarbnika w pracy wspiera Przewodniczący.

7. Przewodniczący Rady Rodziców upoważnia swoich zastępców do podpisywania dokumentów w jego imieniu i do zastępowania go w spotkaniach poza szkołą.

 

VI. Wybory do Rady

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Rodzice uczniów, danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie rade oddziałową oraz członka Rady Rodziców.

3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 członków. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować jeden rodzic.

5. Wybory rad oddziałowych i członka Rady przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Zarządu Rady i Komisji Rewizyjnej.

6. Wybory kandydata do Zarządu Rady i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

7. Członek rady oddziałowej może być członkiem rady rodziców.

 

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania Funduszu Rady

§ 10

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły. Fundusze mogą pochodzić ze składek rodziców oraz innych źródeł.

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Samorząd uczniowski,

Rada oddziałowa.

§ 11

Rada ma wydzielone konto bankowe.

Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby oraz przewodniczącego.

Rada nie zatrudnia księgowego. Księga przychodów i rozchodów prowadzona jest przez jednego z członków Rady.

Wydatkowanie funduszy odbywa się na podstawie Planu Finansowego zatwierdzonego przez Radę, a wykonanie powierza się Przewodniczącemu.

 

Postanowienia końcowe

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Tychy, dnia 24.09.2015 r.

Autor: Monika Gierlotka