Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rada Rodziców / Plan pracy

Plan pracy

Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016

1. We wrześniu przygotowanie i zorganizowanie zebrania Rady Rodziców, przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu Rady Rodziców, w związku z upływem rocznej kadencji poprzedniego Zarządu, uchwalenie Szkolnego Planu Wychowawczego, uchwalenie Szkolnego Planu Profilaktyki, opiniowanie Planu Finansowego Szkoły. Opracowanie Planu finansowego Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 i przedstawienie go do zaopiniowania podczas zebrania Rady Rodziców. Poinformowanie rodziców o wysokości składki na Radę Rodziców, termin wpłacania do końca czerwca 2016 r.

2. W lutym 2016 roku oraz we wrześniu 2016 roku przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za pierwszy i drugi semestr, w tym rozliczenie wydatków z funduszu Rady Rodziców oraz przedłożenie go do zatwierdzenia podczas zebrania Rady Rodziców.

3. Współpraca Rady Rodziców z gronem pedagogicznym, celem stałego podnoszenia wyników nauczania i wychowania.

4. Udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

5. Zapoznanie rodziców z wynikami sprawdzianów i testów jakości, określających jakość pracy szkoły.

6. Pełne poinformowanie rodziców o zakresie przedsięwzięć podejmowanych przez Radę Rodziców, w tym sposobie dysponowania budżetem Rady Rodziców.

7. Zwiększenie dyscypliny rodziców w zakresie wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców.

8. Bieżące utrzymywanie kontaktów z rodzicami, w celu zbierania ich uwag, opinii, postulatów i inicjatyw. Występowanie w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 17, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, celem zapewnienia rzeczywistego wpływu rodziców na działalność szkoły.

9. Przydzielanie nagród za najlepsze wyniki w nauce, wyróżnienie nagrodami laureatów konkursów i zawodów.

10. Pomoc w organizowanych przez szkołę imprezach okolicznościowych, sportowych, kulturalnych, takich jak:

- zorganizowanie imprezy mikołajkowej (listopad/grudzień),

- czynne uczestnictwo w organizacji dnia Święta Szkoły (maj/czerwiec).

- zorganizowanie Dnia Dziecka (czerwiec),

- czynny udział w organizacji i zakończeniu roku szkolnego (czerwiec)

- inne imprezy zaproponowane przez rodziców lub grono pedagogiczne.

13. Świadczenia dla uczniów w postaci zapomóg, zwolnień z opłat na Radę Rodziców, dofinansowania zakupu książek, pomocy szkolnych, wycieczek po uprzednim złożeniu podania do Rady Rodziców, a wcześniejszym zaopiniowaniu przez wychowawcę klasy lub dyrektora.

14. Aktywne włączenie się do realizacji przedsięwzięć związanych z drobnymi remontami i doposażeniem szkoły.

15. Wspieranie działalności Samorządu Szkolnego, w tym dofinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez uczniów.

16. Utrzymanie bieżących kontaktów roboczych z Policją, Strażą Miejską, w celu udzielenia pomocy wychowawcom klas przy organizacji lekcji związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły i jego najbliższym otoczeniu.

17. Organizowanie kiermaszów okolicznościowych, takich jak: świąteczny kiermasz ozdób choinkowych, wykonanych przez uczniów, kiermasz używanych podręczników.

 

Niniejszy Plan został zatwierdzony przez członków Rady Rodziców podczas zebrania, które odbyło się 24.09.2015 r.

Autor: Monika Gierlotka