Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rada Rodziców / Plan pracy

Plan pracy

Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

1. We wrześniu przygotowanie i zorganizowanie zebrania Rady Rodziców, przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu Rady Rodziców, w związku z upływem rocznej kadencji poprzedniego Zarządu, uchwalenie Szkolnego Planu Wychowawczego, uchwalenie Szkolnego Planu Profilaktyki, opiniowanie Planu Finansowego Szkoły. Opracowanie Planu finansowego Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 i przedstawienie go do zaopiniowania podczas zebrania Rady Rodziców. Poinformowanie rodziców o wysokości składki na Radę Rodziców, termin wpłacania do końca czerwca 2018 r.

2. W lutym 2018 roku oraz we wrześniu 2018 roku przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za pierwszy i drugi semestr, w tym rozliczenie wydatków z funduszu Rady Rodziców oraz przedłożenie go do zatwierdzenia podczas zebrania Rady Rodziców.

3. Współpraca Rady Rodziców z gronem pedagogicznym, celem stałego podnoszenia wyników nauczania i wychowania.

4. Zapoznanie rodziców z wynikami sprawdzianów i testów jakości, określających jakość pracy szkoły.

5. Pełne poinformowanie rodziców o zakresie przedsięwzięć podejmowanych przez Radę Rodziców, w tym sposobie dysponowania budżetem Rady Rodziców.

6. Zwiększenie dyscypliny rodziców w zakresie wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców.

7. Bieżące utrzymywanie kontaktów z rodzicami, w celu zbierania ich uwag, opinii, postulatów i inicjatyw. Występowanie w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 17, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, celem zapewnienia rzeczywistego wpływu rodziców na działalność szkoły.

8. Przydzielanie nagród za najlepsze wyniki w nauce, wyróżnienie nagrodami laureatów konkursów i zawodów.

9. Pomoc w organizowanych przez szkołę imprezach okolicznościowych, sportowych, kulturalnych, takich jak:

- zorganizowanie słodyczy na Mikołajki (grudzień),

- pomoc w organizacji dnia Święta Szkoły (maj/czerwiec).

- zorganizowanie słodyczy na Dzień Dziecka (czerwiec),

- inne imprezy zaproponowane przez rodziców lub grono pedagogiczne.

10. Świadczenia dla uczniów w postaci zapomóg, zwolnień z opłat na Radę Rodziców, dofinansowania zakupu książek, pomocy szkolnych, wycieczek po uprzednim złożeniu podania do Rady Rodziców, a wcześniejszym zaopiniowaniu przez wychowawcę klasy lub dyrektora.

11. Aktywne włączenie się do realizacji przedsięwzięć związanych z drobnymi remontami i doposażeniem szkoły.

12. Wspieranie działalności Samorządu Szkolnego, w tym dofinansowanie nagród w konkursach organizowanych przez uczniów.

13. Utrzymanie bieżących kontaktów roboczych z Policją, Strażą Miejską, w celu udzielenia pomocy wychowawcom klas przy organizacji lekcji związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły i jego najbliższym otoczeniu.

14. Pomoc w organizacji kiermaszów okolicznościowych, takich jak: świąteczny kiermasz ozdób choinkowych, wykonanych przez uczniów, kiermasz używanych podręczników.

 

Niniejszy Plan został zatwierdzony przez członków Rady Rodziców podczas zebrania, które odbyło się 27.09.2017 r.

Autor: Agnieszka Korzonek

Ilosc zapytan : 173