Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

A. Struktura samorządu uczniowskiego

 1. W szkole działa samorząd uczniowski.
 2. W skład samorządu wchodzą uczniowie klas V i VI wybrani w tajnym i powszechnym głosowaniu (zał. nr 1).
 3. Samorząd posiada swojego opiekuna – nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły.
 4. Zebrania samorządu odbywają się 1-2 razy w miesiącu po zajęciach lekcyjnych i są obowiązkowe dla reprezentantów samorządu.
 5. Zebrania przygotowuje i prowadzi opiekun samorządu lub przewodniczący samorządu.
 6. Opiekun samorządu jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków samorządu o terminie zebrania z min. 3-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Opiekun przedstawia na koniec roku szkolnego wnioski z pracy samorządu uczniowskiego.

B. Kompetencje samorządu uczniowskiego

 1. Samorząd przedstawia radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, opiniuje program wychowawczy szkoły.
 2. Samorząd uczniowski może wystąpić z wnioskiem o odwołanie jednego z członków samorządu, o ile ten nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 
  W tym celu powołuje się dwuosobowy zespół do spraw personalnych, który ocenia pracę członków samorządu, sporządza i motywuje ewentualne wnioski 
  o odwołanie oraz prezentuje je na zebraniu samorządu.
 3. Środki finansowe gromadzone przez samorząd znajdują się w jego dyspozycji. Przeznaczane są na pokrycie kosztów bieżącej działalności samorządu.

C. Działalność samorządu uczniowskiego

 1. Uchwały samorządu podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym
  przy obecności przynajmniej 2/3 członków samorządu.
 3. Zebrania samorządu są protokołowane. Protokół jest zatwierdzany podpisem opiekuna samorządu oraz wszystkich obecnych na zebraniu.

D. Postanowienia końcowe

 1. Samorząd uczniowski ustala regulamin swojej działalności.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu ustalane są na zebraniach samorządu.
Autor: Eliza Kamzelak