Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin przeprowadzania kampanii wyborczych

1. KAMPANIĘ MOŻNA PRZEPROWADZAĆ ZA POMOCĄ PLAKATÓW, TRANSPARENTÓW I  ULOTEK Z HASŁAMI WYBORCZYMI.

2. DOZWOLONE JEST RÓWNIEŻ ZDOBYWANIE ELEKTORATU PRZY ZASTOSOWANIU INNYCH FORM ZACHĘTY (PO UZYSKANIU AKCEPTACJI OPIEKUNA SAMORZĄDU!).

3. NIE WOLNO STOSOWAĆ KAMPANII NEGATYWNEJ (NP. ZRYWANIE PLAKATÓW KONTRKANDYDATÓW, ZMUSZANIE SIŁĄ WYBORCÓW DO ODDANIA GŁOSU NA OKREŚLONĄ OSOBĘ).

4. KAŻDY KANDYDAT MA SWÓJ SZTAB WYBORCZY, KTÓRY DBA O PORZĄDEK PODCZAS KAMPANII WYBORCZEJ (NP. ROZWIESZANIE PLAKATÓW, SPRZĄTANIE ULOTEK ROZRZUCONYCH NA KORYTARZACH).

5. KANDYDAT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACĘ SWOICH SZTABÓW WYBORCZYCH, NAGANNA DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKÓW SZTABÓW MOŻE SPOWODOWAĆ SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY WYBORCZEJ.

6. PLAKATY MOŻNA PRZYCZEPIAĆ DO DRZWI SZATNI WYŁĄCZNIE TAŚMĄ KLEJĄCĄ (NIE KLEJEM BIUROWYM!!!).

7. W OSTATNI DZIEŃ KAMPANII PO LEKCJACH SZTABY WYBORCZE MUSZĄ OCZYŚCIĆ SZKOŁĘ Z PLAKATÓW, PONIEWAŻ W DZIEŃ WYBORÓW OBOWIĄZUJE CISZA WYBORCZA (PRZEPROWADZANIE TEGO DNIA KAMPANII GROZI SKREŚLENIEM Z LISTY WYBORCZEJ).

8. WSZELKIE PROBLEMY NALEŻY ZGŁASZAĆ OPIEKUNOWI SAMORZĄDU.

9. OSOBY NISZCZĄCE TRANSPARENTY I PLAKATY KANDYDATÓW ZOSTANĄ UKARANE WPISANIEM DO ZESZYTU UWAG 10 PKT. UJEMNYCH (PATRZ: WSO – NISZCZENIE RZECZY INNYCH OSÓB).