Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / WDŻ / klasa V

klasa V

klasa V

Organizacja zajęć

Kto prowadzi zajęcia?

Eliza Kamzelak (nauczycielka języka polskiego oraz wychowania do życia w rodzinie).

Jak wygląda organizacja zajęć?

Jeden semestr w klasie V, nie mniej niż 14 godzin w semestrze (1 godzina w tygodniu) w tym 9 lekcji z całą klasą i 5 z podziałem na grupy (dziewczyny – chłopcy).

Kiedy odbywają się lekcje WDŻ?

Raz w tygodniu, zawsze przed pierwszą lub po ostatniej lekcji danego dnia. W trakcie zajęć z podziałem na grupy co dwa tygodnie (w jednym tygodniu dziewczyny, w drugim chłopcy).

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe?

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie to zajęcia pozalekcyjne, w związku z tym nie są obowiązkowe, uczeń nie musi w nich uczestniczyć pod warunkiem, że rodzice pisemnie zrezygnują z jego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach, zostaje to odnotowane na świadectwie szkolnym.

W jaki sposób zrezygnować z nich?

Rozporządzenie mówi, że uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice złożą dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w nich. Treść rezygnacji znajduje się w zakładce „rezygnacja”.

Czy z tego przedmiotu są oceny?

Uczniowie na zajęciach nie otrzymują ocen z przedmiotu, natomiast zachowanie podlega ocenie punktowej jak na każdej innej lekcji.

Czy potrzebny jest podręcznik i zeszyt?

Uczniowie nie muszą kupować podręczników, obowiązkowo powinni mieć zeszyt (16-32 kartki).

Z jakiego programu nauczania korzysta nauczyciel?

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. T. Król

 

Tematyka:

Lekcja 1 Gdzie dom, tam serce twoje

Lekcja 2 Rodzina – moje okno na świat

Lekcja 3 Emocje i uczucia

Lekcja 4 Porozmawiajmy

Lekcja 5 Święta coraz bliżej

Lekcja 6 Zaplanuj odpoczynek

Lekcja 7 Mądry wybór w świecie gier

Lekcja 8 Uprzejmość i uczynność

Lekcja 9 Poszukiwany: przyjaciel

Lekcja 10 Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 11 Moje ciało (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 12 Dojrzewam (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 13 Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 14 Dbam o higienę (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 15 Dbam o higienę (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 16 Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 17 Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 18 Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 19 Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy chłopców)

 

Cele kształcenia

  1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
  2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
  3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
  4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
  5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
  6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
  7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

 

Treści nauczania

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie • rodzina miejscem zaspokojenia potrzeb człowieka (biologicznych, fizycznych, emocjonalnych, intelektualnych, i duchowych), • budowanie relacji a uczucia, postawy i zachowania, • rodzaje uczuć, • sposoby wyrażania i komunikowania uczuć, w tym wyrażanie postawy miłości do najbliższych.

2. Formacyjna rola rodziny w zakresie: • przekazywania wiedzy o życiu, człowieku i świecie, • kształtowania postaw, • ćwiczenia umiejętności, • tworzenia hierarchii wartości, • uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań.

3. Komunikacja w rodzinie • czynniki wspierające komunikację w rodzinie, • najczęstsze przyczyny konfliktów rodzinnych, • umiejętność przepraszania i wybaczania.

4. Czas wolny • sposoby wykorzystania czasu wolnego; rozwijanie pasji, zainteresowań, • umiejętność organizowania świętowania i kultywowania tradycji rodzinnych, narodowych i regionalnych, • rola kontaktów ze światem kultury i przyrodą, • savoir-vivre – właściwe zachowania w kontakcie z przyrodą, w miejscach związanych z kulturą i w domu.

5. Budowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich • umiejętność tworzenia relacji międzyludzkich, • znaczenie relacji międzyosobowych w rozwoju społeczno-emocjonalnym, • podtrzymywanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich, • warunki przyjaźni, • przyjaźń szkołą charakteru, • pozytywny stosunek do niepełnosprawnych kolegów i przyjaciół.

6. Problemy rozwoju psychofizycznego dziewcząt i chłopców • odmienność tempa rozwoju nastolatków, • akceleracja – przyspieszenie rozwoju fizycznego, • labilność emocjonalna w okresie pokwitania, • wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozwojem adolescentów.

7. Media – zalety i minusy • świadome korzystanie ze środków społecznego przekazu, • wybór określonych treści, • limitowanie czasu poświęconego mediom.

Autor: Eliza Kamzelak

Galeria

Powiększ zdjęcie