Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Szkoła dla każdego

Projekt realizowany był w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

OKRES REALIZACJI

01.09.2011 – 30.06.2013

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez indywidualizację procesu kształcenia w klasach I-III w szkołach podstawowych. 

Projekt skierowany był do 1940 uczniów 21 tyskich szkół podstawowych. Zakładał on dodatkowe indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na zdiagnozowane dysfunkcje, bariery rozwojowe jak i uzdolnienia uczniów, które pomogą wyrównać szanse edukacyjne dzieci z tyskich szkół podstawowych. Ponadto szkoły zostały doposażone w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu przewidziano następujące rodzaje zajęć: dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w matematyce, logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna, zajęcia terapeutyczne specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze, rozwijające zdolności artystyczne, rozwijające inne zdolności.

Autor: Eliza Kamzelak

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie