Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy

Wzięliśmy udział w konkursie na wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Przyznano nam kwotę 24 989, 50 zł na zakup pomocy dydaktycznych.  Pracownia zmieniła swoje oblicze  a zajęcia pozalekcyjne ""Ziemia z bliska i z daleka" są atrakcyjniejsze dla naszych uczniów.

Więcej o programie ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NAZWA PROJEKTU: „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy”

NAZWA BENEFICJENTA: Miasto Tychy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.03.2015 – 15.11.2015

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt obejmuje doposażenie 116 pracowni języków obcych i pracowni matematyczno-przyrodniczych w 33 tyskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zespołach szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne oraz inne elementy wyposażenia. Realizacja projektu zapewni racjonalne zorganizowanie procesu kształcenia w szkole poprzez zapewnienie materialnego środowiska edukacyjnego czyli odpowiedniego wyposażenia istniejących pomieszczeń dydaktycznych wraz z niezbędną obudową medialną. Podjęte rozwiązania wpłyną na poprawę warunków i jakości nauczania tyskich uczniów.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 3 185 352,32 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 705 475,47 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Autor: Bożena Jakóbczyk