Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna

Wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 17 wymagań dotyczących różnych dziedzin pracy szkoły. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom  A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
 
Wiosną 2013 roku zespół wizytatorów dokonał ewaluacji zewnętrznej naszej szkoły. Chcieliśmy pochwalić się wynikami:
 
Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
B
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne B
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej
B
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania
nauczycieli
A
Kształtuje się postawy uczniów B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych
B
Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju
A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji B
Rodzice są partnerami szkoły B
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach A
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie B

Raport z ewaluacji 
Autor: Eliza Kamzelak