Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1.Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.

2.Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.

3.Kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postę

4.Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznych

5.Upowszechnianie zasad kultury

6. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego , przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.

7.Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.

8.Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem , psychologiem oraz szkolnym rzecznikiem praw dziecka.

Autor: Paulina Botor