Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / Regulamin

Regulamin

Tychy, 28 lutego 2020r. (edit 16 marca 2020r.)

Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu

na Prezentację Multimedialną

„MATMOMANIA z POLSKIM w TLE”

(złożono wniosek o patronaty: Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Tychy)

 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach

Instytucja wspierająca:

            MZBM w Tychach

            Urząd Miasta w Tychach

            Kuratorium Oświaty w Katowicach

            ZNP – oddział w Tychach

            Parafia św. Marii Magdaleny w Tychach

            Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Patronat medialny:

            Polskie Radio Katowice

            Ogólnopolska platforma internetowa Junior Media

            Dziennik Zachodni

            Twoje Tychy

 Cele konkursu:

 

  1.   Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów.
  2.   Wdrażanie do samokształcenia dzieci w przestrzeni matematyczno-humanistycznej oraz  sferze informatycznej i plastycznej.
  3.   Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych działań twórczych.
  4.   Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.
  5.   Rozwijanie umiejętności informatycznych w sferze tworzenia prezentacji multimedialnych.
  6.   Promowanie osiągnięć uczniów.

 

Informacje o konkursie:

Konkurs „Matmomania z Polskim w Tle” to indywidualny konkurs matematyczno-polonistyczno-informatyczno-artystyczny. Adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z całej Polski.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych.

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja slajdów dowolna, maksymalnie 20 slajdów lub ciągłość odtworzenia do 5 minut), w której będzie zawarty tylko jeden z poniższych tematów:

I. Namaluj słowem dowolny stroficzny obraz poetycki, którego lirycznymi bohaterami będą wielokąty.

II.  Zredaguj ciekawą pracę obrazującą myśl Pitagorasa – „Liczby rządzą światem”.

III. Napisz akrostych z ukrytym hasłem związanym z królową nauk.

3. Zwycięskie prace z poprzednich edycji konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.sp17.tychy.szkolnastrona.pl w zakładce Wojewódzki Konkurs na Prezentację Multimedialną.

4. W prezentacji mogą znajdować się zdjęcia, rysunki (najlepiej wykonane samodzielnie przez ucznia), podkład muzyczny, filmy. Ostatni slajd w prezentacji powinien zawierać informacje według wzoru:

Imię, nazwisko autora:

Klasa:

Imię, nazwisko nauczyciela prowadzącego:

E-mail nauczyciela (opcjonalnie):

Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

E-mail szkoły:

Telefon szkoły:

5. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie jedną pracę.

6. Metody przesyłania prac konkursowych do dnia 6 maja 2020 roku:

I. Prezentację należy nagrać na płytę CD lub DVD i dostarczyć wraz z wydrukowanym oświadczeniem uczestnika (załącznik) na poniższy adres do dnia 6 maja 2020 roku

Szkoła Podstawowa nr 17

ul. Begonii 5

43-100 Tychy

Z dopiskiem: konkurs „Matmomania z Polskim w Tle”.

 

II. Prezentację wraz z zeskanowanym oświadczeniem należy przesłać na maila matematyka.sp17@op.pl lub w przypadku dużego rozmiaru pliku przez bezpłatną stronę internetową www.wetransfer.com postępując następująco:

- w polu „Add your file” przesłać prezentację wraz z oświadczeniem

- w polu ”Email to” wpisać matematyka.sp17@op.pl

- w polu „Your email” wpisać swój email

- w polu „Message” wpisać nazwę i adres szkoły wraz z danymi uczestnika oraz opiekuna

7. Jednostką zgłaszającą indywidualne prace do konkursu jest szkoła, która wysyła prace do Organizatora na własny koszt.

8. Prace nadesłane po terminie, wykonane zbiorowo lub wcześniej publikowane nie będą brały udziału w konkursie.

9. Zgłoszone na konkurs prezentacje przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac do celów ekspozycyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej w celu popularyzacji konkursu.

11. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która  wyłoni zwycięzców. Komisja konkursowa oceniać będzie: zgodność pracy z  Regulaminem, poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji, stopień trudności użytych technik, estetykę wykonania i sposób prezentacji, a także  oryginalność,  kreatywność i pomysłowość w  realizacji  tematu.

12. Obecność laureatów na gali finałowej nie jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności laureata nagroda zostanie wysłana przez Organizatora pocztą na adres właściwej placówki oświatowej w terminie 7 dni.

13. Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. r. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami./

14. Decyzja jury jest ostateczna.

15. Organizator wyłoni spośród uczestników zdobywców I, II oraz III miejsca, przyzna także wyróżnienia.

16. Organizator zobowiązuje się do ufundowania dyplomów oraz upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.

17. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 maja 2020 roku. Informacja zwrotna pojawi się na stronie internetowej szkoły www.sp17.tychy.szkolnastrona.pl i zostanie przesłana drogą mailową do nauczyciela lub szkoły zgłaszającej uczestnika.

18. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się 19 maja 2020 roku w Centrum Balbina, przy ul. Barona 30 w Tychach.*

 Wszelkie pytania można kierować na adres sp17@oswiata.tychy.pl lub pod nr. telefonów:

(32) 227 32 10, 533 444 727, 533 544 157

Organizatorzy: mgr Zofia Stacha, mgr Artur Biskup, mgr Piotr Pochel

*w przypadku zamkniętych szkół zwycięzcy zostaną podani na stronie internetowej https://sp17.tychy.szkolnastrona.pl/

 

 

Pliki do pobrania