Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Rekrutacja na rok 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2013), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2020 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

OTWARCIE SYSTEMU DLA RODZICÓW - od dnia 10 lutego 2020 r. godz. 8:00

 ZAPISY DO SZKÓŁ

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA (dostępny na tej stronie po uruchomieniu systemu dla rodziców) i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:   od dnia 10 lutego 2020r. godz. 8:00 do dnia 28 lutego 2020 r. do godz.15:00

  ZAPISY DO SZKÓŁ

 Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I następujących szkół:

·    Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach

·   Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach

·   do klasy I ogólnodostępnej z innowacją hokej / unihokej w Szkole Podstawowej nr 36 im.Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

Poniżej strony znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów klas pierwszych
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Tychach, Sportowej Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Tychach, oraz klasy I ogólnodostępnej z innowacją hokej i unihokej w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach.

 Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 10 lutego 2020 r. godz. 8:00 do dnia 28lutego 2020 r. do godz. 15:00

 We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji. 

Kryteriumzgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole 10 pkt

 

 

 

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 23 marca 2020 r. godz. 10:00

 Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do dnia 25 marca 2020 r. do godz. 15:00.

W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 26 marca 2020 r. do godz. 10:00

 Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

UWAGA !  W przypadku braku dostępu do Internetu /braku możliwości wydruku można wypełnić ręcznie odpowiedni druk pobrany w szkole (Wniosek – do szkół spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, II piętro;

 

WAŻNE TERMINY

 Rekrutacja dziecka do klasy I szkół podstawowych zgodnie z Zarządzeniem nr0050/6/2020 Prezydenta Miasta Tychy  z dnia 10 stycznia 2020 roku

Etap rekrutacji Termin
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły od 10 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do 28 lutego 2020 r.
do godz. 15:00
Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły
od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
od 10 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do 28 lutego 2020 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
23 marca 2020 r.
do godz. 10:00
Potwierdzenie przez Rodziców dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej do 25 marca 2020 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
26 marca 2020 r. do godz.10:00

 

ZAPISY DO ODDZIAŁU SPORTOWEGOoraz do oddziału ogólnodostępnego z innowacją hokej / unihokej

 Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do oddziału sportowego, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im.Mikołaja Kopernika w Tychach lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 36 im.Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w terminie od 10 lutego2020 r. od godz. 8:00 do 28 lutego 2020 r. do godz. 15:00.

 Ważne! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 W terminie do dnia13 marca 2020 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka.

 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej  do 16 marca 2020 r. do godz. 13:00

 Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka do szkoły sportowej.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 23 marca 2020 r. po godz. 10:00.

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach lub do klasy I ogólnodostępnej z innowacją hokej i unihokej w Szkole Podstawowej nr 36im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 25 marca 2020 r. do godz. 15:00.

W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do klasy pierwszej w szkole sportowej, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce - dotyczy sytuacji, gdy Rodzic we wniosku nie wskazał obwodowej szkoły podstawowej.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 26 marca 2020r. do godz. 10:00

 WAŻNE TERMINY – SZKOŁA SPORTOWA / oddziały usportowione

Etap rekrutacji Termin
Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej od 10 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do 28 lutego 2020 r.
do godz. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (szczegółowe informacje – sekretariat) do 13 marca 2020 r.
- termin ustala szkoła
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej  do 16 marca 2020 r.
godz. 13:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
23 marca 2020 r. godz. 10:00
Potwierdzenie przez Rodziców dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej do 25 marca 2020 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
26 marca 2020 r.
do godz. 10:00

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do muzycznej szkoły podstawowej, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkoły muzycznej na stronie 

http://www.zsm.tychy.pl/rekrutacja, następnie wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i wydrukowany złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach.

Ważne! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej powinien dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza

POZ oraz uzyskać wymagany wynik podczas przesłuchań.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo również w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka.   

Pliki do pobrania