Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

Kogo możecie spotkać w naszej szkole?

Pedagog i psycholog – w szkole właściwie mają te same obowiązki; kończą różne studia i mogą również pod innym kątem spoglądać na daną sprawę, jednak bardzo ściśle współpracują w celu wspierania uczniów oraz nauczycieli; do nich zawsze możesz zgłosić się po pomoc w trudnych dla siebie sytuacjach, jednak równie chętnie słuchają o sukcesach uczniów, o tym, jak minął im dzień i co im się udało; chętnie udostępniają gabinet w czasie przerw, by dzieci mogły się wyciszyć, pograć w planszówki czy spokojnie porozmawiać; służą konsultacjami dla rodziców oraz nauczycieli

Nauczyciel współorganizujący kształcenie  – to dobry duch klasy, nauczyciel wspierający wychowawcę i wszystkich uczniów na lekcjach i przerwach; jest szczególnym specjalistą od spraw wychowawczych oraz pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dba o integrację i dobre relacje w klasie wszystkich uczniów

Logopeda – specjalista od pięknego mówienia; prowadzi zajęcia logopedyczne, diagnozuje wady wymowy u dzieci i prowadzi działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji; konsultuje się z rodzicami oraz nauczycielami i wspiera ich w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Terapeuta SI – pomaga dzieciom, które mają trudności w prawidłowym odbieraniu informacji zmysłowych (dźwięki, zapachy, dotyk, obrazy, ruch) ze świata; ćwiczenia przeprowadzane przez terapeutę (bardzo lubiane przez dzieci) pomagają układowi nerwowemu dziecka reagować prawidłowo na różne bodźce; zajęcia, które prowadzi z dziećmi terapeuta obywają się na specjalnej sali, w której znajdują się specjalistyczne sprzęty

Doradca zawodowy – jest specjalistą od pomocy uczniom w podejmowaniu przez nich decyzji dotyczących ich dalszej nauki, a potem pracy; w starszych klasach prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego, gdzie pomaga uczniom w zdobyciu informacji nt. różnych profesji i zawodów; koordynuje zadania informacyjno – doradcze w całej szkole i wspiera nauczycieli w zakresie działań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

Jakie zajęcia odbywają się w naszej szkole?

Zajęcia rewalidacyjne: termin „rewalidacja” pochodzi od łacińskich słów re – znów i validus – mocny; zajęcia te są skierowane do uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i ukierunkowane na us.prawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych; zajęcia są dostosowane indywidualnie do każdego ucznia i skupiają się na jego mocnych stronach; nauczyciel rewalidant stwarza uczniowi warunki do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: na tych zajęciach terapeuci stwarzają uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego i psychicznego,  proponują uczniom ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe, słuchowe i grafomotoryczne (pisarskie); usprawniane są motoryka mała (drobne ruchy ) i duża (ruchy całego ciała), umiejętność czytania, pisania, liczenia, zapamiętywania, myślenia logicznego.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: skupiają się na pomocy uczniom w trudnościach z nauką, spełnianiu wymagań edukacyjnych i opanowaniu podstawy programowej; na tych zajęciach ważne jest uzupełnianie braków, utrwalanie wiadomości i umiejętności nabywanych na lekcjach oraz praca nad motywacją do nauki i wspieranie ucznia.

Zajęcie rozwijające umiejętność uczenia się: głównym celem tych zajęć jest wsparcie ucznia w rozwijaniu umiejętności samodzielnego i efektywnego uczenia się; na co dzień dociera do nas mnóstwo informacji ze świata zewnętrznego, mózg nie jest w stanie na raz ich wszystkich przetworzyć, dlatego tak ważna jest umiejętność selekcji, przetwarzania oraz łączenia nowych informacji z tym, co już wiemy; na tych zajęciach zajmujemy się mocnymi i słabymi stronami, motywacją do nauki, poznawaniem skutecznych technik uczenia się, samodzielności w organizowaniu nauki, odpowiedzialności za własny rozwój, ćwiczymy sprawność procesów poznawczych (pamięć, uwaga, koncentracja, myślenie itp.) oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne: na tych zajęciach uczymy się rozpoznawać i nazywać emocje i mówić o nich, a także panować nad nimi i wyrażać je w sposób akceptowalny społecznie; pracujemy nad samodzielnością i adekwatną oceną własnej osoby, a także radzeniem sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami; dowiadujemy się, jak funkcjonować wśród innych ludzi i rozwiązywać konflikty; trenujemy stosowanie się od ogólnie przyjętych norm i zasad, rozwijamy zachowania asertywne oraz uczymy jak mówić do innych, żeby nas słuchali oraz jak słuchać, żeby inni chcieli do nas mówić :).

Zajęcia logopedyczne: na tych zajęciach terapeuta skupia się na poprawie sposobu mówienia i komunikacji uczniów; proponowane są ćwiczenia oddechowe, usprawniające narząd mowy, artykulacyjne, fonacyjne i słuchowe.

Terapia SI: to zajęcia bardzo lubiane przez wszystkie dzieci; opierają się głównie na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących zmysły; na zajęciach wykorzystuje się sprzęt taki, jak – huśtawki, trampoliny, deskorolki, równoważnie, hamaki, podwieszane platformy, a także materiały o różnej fakturze do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej i smakowej.

Terapia ręki: skupia się głównie na poprawie pracy dłoni; usprawnia precyzję ruchów dłoni i placów, rozwija umiejętności grafomotoryczne (związane z pisanie, rysowaniem), wzmacnia koncentrację, uczy zdolności skupienia uwagi, patrzenia, poprawia koordynację wzrokowo - ruchową.