Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Szkoła Ucząca Się

Szkoła Ucząca Się (SUS) to program dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach.

Formą działań w programie Szkoła Ucząca Się jest współpraca zespołu SUS - liderów, organizatorów i trenerów - ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami i instytucjami tworzącymi politykę edukacyjną. Szkoły, jak i instytucje im pomagające, muszą stawać się instytucjami uczącymi się. 

W 2008 roku nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła Ucząca Się (SUS), jest on prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskieji Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W roku szkolnym 2008/2009 braliśmy udział w I module szkoleniowym, podczas którego nauczyciele zapoznali się z ideą i elementami oceniania kształtującego (OK), które od tamtej pory ma swoje miejsce w naszym procesie nauczania.

W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyliśmy II module szkoleniowym, którego głównym założeniem  jest doskonalenie pracy szkoły prowadzone procedurą SUS. 

Stworzyliśmy mapę jakości pracy szkoły, zanalizowaliśmy mocne i słabe strony , a następnie wybraliśmy dwa cele:

1. Uczniowie podnoszą wyniki nauczania poprzez stosowanie elementów OK przez nauczycieli.

2. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność samodzielnego uczenia się.

Realizując II moduł powołaliśmy dwa zespoły zadaniowe, które zbadały stan początkowy i wspólnie opracowaliśmy plan działań na rok szkolny 2010/2011.

 

Zadania szczegółowe do celu „Uczniowie podnoszą wyniki nauczania poprzez stosowanie elementów OK przez nauczycieli.”:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie stosowania OK.

2. Stosowanie elementów OK przez wszystkich nauczycieli w praktyce

3. Stworzenie bazy materiałów dotyczących stosowania OK.

4. Uświadomienie rodzicom korzyści płynących ze stosowania elementów OK.

5. Uświadomienie uczniom korzyści płynących ze stosowania elementów OK.

6. Wzbogacenie oferty szkoły o zajęcia przygotowujące do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej.

 

Zadania szczegółowe do celu: „Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność samodzielnego uczenia się.”

1. Przygotowanie scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących umiejętności samodzielnego uczenia się

2. Kształtowanie nawyku korzystania z wydawnictw informacyjnych podczas samodzielnej pracy ucznia.

3. Motywowanie uczniów do opanowania w drodze samodzielnej pracy w domu określonych wiadomości, utrwalanie materiału zrealizowanego na lekcji.

4. Poszerzenie wiedzy rodziców i uczniów na temat umiejętności samodzielnego uczenia się dziecka w domu.

5. Wymiana między nauczycielami doświadczeń dotyczących motywowania uczniów do samodzielnej pracy.

 

W dniu 2 grudnia 2011 odbył się w naszej szkole I Panel Koleżeński, wieńczący trwającą trzy lata pracę nad osiągnięciem wybranych celów. Najważniejszy punkt całego spotkania stanowiło przyznanie szkole zaszczytnego tytułu Szkoły Uczącej Się, otrzymaliśmy go na lata 2011-2014.

Podczas panelu gościliśmy 15 nauczycieli, którzy przybyli oni nie tylko z tyskich szkół, ale również z Bestwinki i Świętochłowic. Byli oni uczestnikami i obserwatorami zajęć poprowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Goście przyjrzeli się, jak wygląda stosowanie oceniania kształtującego w praktyce. Mieli też okazję porozmawiać z przedstawicielami samorządu szkolnego, Rady Rodziców oraz nauczycielami. Wycieczka po szkole była okazją do obejrzenia sal lekcyjnych, wyposażenia, wystaw prac uczniowskich.

Więcej na temat Panelu oraz zdjecia z imprezy szkolnej: http://www.ceo.org.pl/pl/susok/news/2011-12-02-tychy

 

Autor: Bożena Jakóbczyk, Eliza Kamzelak

Galeria

Powiększ zdjęcie