Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach

 

§ 1.

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

 

a) na szczeblu klas - samorządy klasowe;

 

b) na szczeblu szkoły - rada uczniowska.

 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

§ 2.

 

1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw ucznia, takich jak:

 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

 

3. Wspólnie z radą pedagogiczną oraz radą rodziców wnioskuje do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia szkole.

 

3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

4. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

§ 3.

 

1. Samorząd uczniowski przeprowadza wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

2. Opiekun samorządu uczniowskiego wybierany jest spośród kandydujących nauczycieli przez uczniów klas IV-VIII w wyborach tajnych, większościowych, bezpośrednich i równych.

 

3. Funkcję opiekuna samorządu może pełnić nie więcej niż dwoje nauczycieli podczas jednej kadencji.

 

4. Kadencja opiekuna samorządu trwa 1 rok.

 

§ 4.

 

Samorząd klasowy

 

1. Samorząd klasowy składa się z:

 

a) przewodniczącego;

 

b) zastępcy przewodniczącego;

 

c) skarbnika.

 

2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

 

§ 5.

 

1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

 

a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;

 

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;

 

c) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;

 

d) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;

 

e) udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską wg potrzeb;

 

f) informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej;

 

g) inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.

 

§ 6.

 

Rada Uczniowska

 

1. Rada uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, większościowych, bezpośrednich i równych przez uczniów klas IV-VIII.

 

2. W skład rady uczniowskiej wschodzą:

 

a) przewodniczący;

 

b) zastępca;

 

c) skarbnik;

 

3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.

 

4. Członkami rady mogą być uczniowie klas VI - VIII.

 

4. Przewodniczący rady uczniowskiej koordynuje prace rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

 

5. Rada uczniowska obraduje na zebraniach zwołanych przez przewodniczącego i opiekuna samorządu (nie rzadziej niż 5 razy w roku szkolnym).

 

6. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od daty wyborów.

 

7. Przedstawiciele samorządów klasowych są organem doradczym. Rada uczniowska może skorzystać z pomocy samorządów, choć nie ma takiego obowiązku.

 

§ 7.

 

1. Do zadań podstawowych rady uczniowskiej należy:

 

a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

 

b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;

 

d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły;

 

e) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

2. W razie konieczności rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno-regulaminową wyłanianą z członków rady.

 

6. Rada Uczniowska w porozumieniu z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i radą rodziców ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na dany rok szkolny.

 

7. Rada uczniowska współpracuje z dyrektorem szkoły przy ustalaniu planu pracy szkoły.

 

§ 8.

 

Wybory do rady uczniowskiej

 

1. Wybory są tajne, bezpośrednie, proporcjonalne i równe.

 

2. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VIII.

 

3. Wybranym do rady uczniowskiej może być każdy uczeń klas VI-VIII.

 

4. Kadencja trwa do końca roku szkolnego.

 

5. W przypadku braku chętnych kandydatów; powołany zostaje zarząd komisaryczny składający się z przedstawicieli klas VI-VIII (przewodniczący klas).

 

§ 9.

 

1. Wybory zarządza dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego.

 

2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.

 

§ 10.

 

1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

 

2. Komisja wyborcza składa się z uczniów wskazanych przez opiekuna samorządu.

 

4. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

§ 11.

 

1. Kandydatów na członków rady uczniowskiej zgłaszają uczniowie klas VI - VIII.

 

2. Każdej z wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów.

 

3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie uczniów swojej klasy.

 

4. Obowiązek zgłaszania kandydatów opiekunowi samorządu uczniowskiego nakłada się na samorządy klasowe.

 

5. Wybory przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza poprzedza trwająca dwa dni kampania wyborcza.

 

6. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostają w trakcie trwania kampanii wyborczej na szkolnym korytarzu.

 

§ 12.

 

1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.

 

2. Głosować można na jednego kandydata.

 

3. Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

 

4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

 

§ 13.

 

1. W skład rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

 

2. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium

 

Rady Uczniowskiej i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy oraz skarbnika.

 

§ 14.

 

1.            Wniosek o odwołanie członka Rady Uczniowskiej może zostać złożony w sytuacji:

 

a) rażącego naruszenia przez niego Statutu szkoły,

 

b) ośmieszania pełnionej przez niego funkcji,

 

c) działania na szkodę społeczności uczniowskiej,

 

d) nieskutecznego pełnienia swoich funkcji.

 

2.            Wniosek o odwołanie członka Rady Uczniowskiej wraz z jego uzasadnieniem może zgłosić do opiekuna Samorządu Uczniowskiego grupa minimum 40 uczniów – z zachowaniem formy pisemnej i podpisami wnioskujących lub pozostali  członkowie Rady Uczniowskiej. Opiekun może odrzucić wniosek z przyczyn formalnych.

 

3.            Wniosek poddaje się pod głosowanie przedstawicielom samorządów klasowych (tzw. trójkom klasowym).

 

4.            Członek Rady uczniowskiej zostaje odwołany zwykłą większością głosów.

 

6.            W wypadku odwołania członka Rady Uczniowskiej w jej skład wchodzi osoba, która w ostatnich wyborach do Rady Uczniowskiej zajęła kolejne miejsce.

 

§ 15.

 

Mandat członka Rady Uczniowskiej wygasa w razie:

 

a. rezygnacji,

 

b. końca kadencji,

 

c. po ukończeniu nauki w szkole,

 

d. nie wywiązywania się z obowiązków.

 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

 

a. rezygnacji,

 

b. końca kadencji,

 

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

 

b. w miejsce członków Rady Uczniowskiej – uczniowie zajmujący kolejne miejsca w ostatnich wyborach Rady Uczniowskiej.

 

c. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Rada Uczniowska w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 

§ 16.

 

1. W razie konieczności regulamin może zostać uzupełniony o kolejne punkty na zgromadzeniu samorządów klasowych.

 

Autor: Eliza Kamzelak